آب و پساب شرکت کهن تاج کیمیا

صنعت نساجي يکي از بزرگترين صنایع مصرف کننده آب در جهان است که فاضلاب آن با مقادير زياد رنگ و مقادیر بالای BOD وCOD شناخته شده است. تصفیه آب معمولاً جهت شرب و سایر مصارف صنعتی صورت میگیرد ولی تصفیه فاضلابها اساساً جهت کاهش آلایندگی یا حذف مواد خطرناک آنها صورت می گیرد. جهت تصفیه پساب های حاوی مواد رنگی  سنتزی، روشهاي متفاوتي وجود دارد. این روشها شامل اكسيداسيون شيميايي، انعقاد و لخته سازي، روشهاي الكتروشيميايي، تبـادل يـوني، فر اينـد جــذب ســطحي، فراينــدهاي غــشايي، احيــاي شــيميايي و تــصفيه بيولوژيكي می باشد. در ميان روش‌هاي تصفيه فاضلاب صنايع نساجي، فرايند شیمیایی انعقاد به دليل راهبري ساده و اثربخش و همچنين هزينه سرمايه‌گذاري نسبتاً پايين به طور گسترده‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ذرات کلوئیدی به صورت طبیعی دارای بار الکتریکی منفی در سطح خود می باشند. به این الکترواستاتیک دافع ذرات، پتانسیل زتا گفته می شود. این نیروی طبیعی عامل جدا بودن ذرات کلوئیدی از یکدیگر بوده و آنها را به صورت معلق در آب نگه می دارد. از طرفی نیروی واندروالس، میان ذرات موجود در آب وجود داشته و دوذره را به طرف یکدیگر می کشاندو تا زمانیکه پتانسیل زتا از نیروی واندروالس بزرگتر باشد ذرات به صورت معلق در آب باقی می مانند.


در انعقاد شیمیایی مواد منعقد کننده مناسب به آب اضافه می گردد. مواد منعقد کننده شیمیایی ، بار الکتریکی ذرات معلق را خنثی می‌کند و باعث درشتتر شدن ذرات می شود و بر اثر آن امکان چسبیدن ذرات به یکدیگر و در نتیجه ایجاد ذرات بزرگتر، سنگین تر و قابل رسوب را  فراهم می کنند.

از مهمترین متغیرهای موثر بر فرآیند انعقادشیمیایی می توان به غلظت ماده منعقد کننده، سرعت و زمان انعقاد و مقدار لجن تشکیل شده  اشاره کرد. ماده پلیمر فوق کاتیونی شرکت کهن تاج کیمیاDNG WATER   در مقایسه با سایر مواد منعقد کننده شیمیایی موجود در بازار، درکمترین مدت زمان و با کمترین مقدار مصرف، کاملا آب را شفاف نموده و میزان کاهش BOD و COD بعد از عملیات 98%و 92% است و این آب قابلیت کاربرد مجدد در خط تولید و شستشوهای اولیه و ثانویه در فرآیندهای رنگرزی را دارا می باشد. میانگین اطلاعاتBOD   و  CODدر دو دوره شش ماهه در مقیاس صنعتی توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست در جدول شماره 1 و جدول شماره 2 آورده شده است.

آب و پساب شرکت کهن تاج کیمیا

جدول 2: مقایسه پارامتر BOD و COD قبل و بعد از عملیات در شش ماه دوم سال

پارامتر مورد سنجش میانگین شش ماه اول سال
قبل از عملیات بعد از عملیات
COD 2000 163
BOD 1206 46
PH 10/5 7.3

جدول 1: مقایسه پارامتر BOD و COD قبل و بعد از عملیات در شش ماه اول سال

پارامتر مورد سنجش میانگین شش ماه دوم سال
قبل از عملیات بعد از عملیات
COD 2030 160
BOD 1200 45
PH 10/8 8